Prohlášení o ochraně osobních údajů


Ve smyslu zákona ČR o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU se provozovatel obchodu zavazuje vykonávat všechny činnosti potřebné proto, aby chránil tyto údaje. Osobní údaje budou použity pouze pro interní potřebu provozovatele (zasílání novinek) a nebudou postoupeny třetím stranám.

Spoločnosť Sentop s.r.o. Vám oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“)

 

Ochrana osobních údajů

Společnost Sentop sro Oravský Podzámok 288, 02741 Oravský Podzámok, právní sídlo společnosti: Oravský Podzámok 288, 02741 Oravský Podzámok, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl sro, Vložka číslo 57677 / L, ICO: 46835318, DIC2023630290 (" Sentop "), provozovatel internetových obchodů: https://www.3dhodiny.cz/, https://www.3dhodiny.cz/, http://www.xmomo.cz/, http://www.stylove-hodiny.cz/, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také "údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů ("Zásady") bychom vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme. 

1.   Osobní údaje a jejich zpracování

1.1.  Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

•méno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo, bankovní spojení

•Demografické údaje. Údaj o pohlaví, datum narození, zemi a jazyk.

•Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy - nakoupené produkty, zákaznický segment, objem poskytnutých služeb 

1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

 • Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat jejich k vaší spokojenosti, zpracováváme vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace, nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a při vybraných údajích ke splnění právních povinností (např. Účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu.
 • Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, v aplikaci nebo jinou formou, abychom vám připomněli, že máte zboží v online košíku, pomohli vám s dokončením vaší objednávky, oznámili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky či reklamace nebo k ní od vás získali další informace nebo vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu. Pokud u nás nakupujete jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném zájmu společnosti Sentop jak je popsáno výše.
 • Zlepšování služeb. Údaje používáme na neustálé zlepšování našich služeb a systémů včetně přidávání nových funkcí a zároveň s cílem dělat informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu vašim právům a zájmům, používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě.
 • Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat i z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.
 • Kamerové záznamy. Sentop umisťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu ochrany oprávněných zájmů Sentop. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.
 • Marketingové nabídky.

•Newsletter na e-mail (obchodní sdělení)

• Zasíláme vám obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, jak jste si koupili.

•Tyto obchodní oznámení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu. Na odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů

•V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud jejich zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.

•Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklikne, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro vás mělo právní účinky.

•Pokud u nás nakupujete jako nečlen, zpracováváme tyto údaje z důvodu oprávněného zájmu, který tkví v oprávněném marketingu.

•Pokud nejste naším zákazníkem, zpracováváme na základě vašeho souhlasu..

•Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitky proti těmto zpracování. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu

•Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných společností Sentop

• V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povolené cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností Sentop, a to za účelem zajištění lepší provozu internetových stránek Sentop a pro účely internetové reklamy společnosti Sentop. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu..

 

1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní zakázky, na základě oprávněného zájmu či pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

a) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelem platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

b) přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy

c) dalším poskytovatelům služeb,

d) třetím stranám, např. prvním zástupcem, soudem s cílem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi a účetní společnosti..

e) veřejným orgánem (např. Policie)

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tyto zpracování správce zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob. 

2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace

a) V rámci uzavření smlouvy zákaznické konto, které je zajištěno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům včetně jejich editace a můžete takto nahlížet do svých údajů o dokončených i nedokončených objednávkách a upravovat zasílání newsletteru. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

b) Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, lze v našem e-shopu také nakoupit bez registrace, t. j. jako nečlen.

 

3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.  Zabezpečení osobních údajů

a) Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení vašich dat proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování..

b) U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.

c) Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste vaše přístupové údaje nesdělovaly třetím osobám a po ukončení vaší činnosti v zákaznickém kontě vždy zavřely okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, pokud používáte počítač spolu s jinými uživateli. Sentop nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Sentop přímo způsobila.

3.2.  Období zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

•v čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, t. j. během objednávky a záruční lhůty

•2 roky od skončení záruční lhůty z důvodu řešení potenciálních sporů

•v čase, během kterého je Sentop povinen jako správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Sentop, jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od jejich vystavení.

•Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.

•Souhlas s marketingovými nabídkami je platný 2 roky nebo do odvolání

•Kamerové záznamy z prodejen a společnosti Sentop a okolí budov společnosti Sentop jsou zpracovávány maximálně 14 dní ode dne zhotovení kamerového záznamu.

•Recenze 6 let

•Komunikace 2 roky

•Soutěže 1 rok

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4.   Práva subjektů údajů

a) Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat učinění opravy, doplnění , likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.

c)Máte také právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů..

d) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Sentop potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vybavení již podané objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5.   Webové stránky

5.1.  Soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení a které se používají ve vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde: https://www.3dhodiny.cz/informacie/cookies-8

Soubory cookies využíváme například na:

•správnou funkčnost košíku tak, abyste co nejjednodušší dokončili svou objednávku

•zapamatování vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte opakovaně zadávat

•co nejlépe přizpůsobení našich stránek vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, vašeho pohybu po stránkách a využitých funkcích

•zjištění informací o prohlížení reklam, abychom vám nezobrazovaly reklamu na zboží, o které nemáte zájem

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. "cookie třetích stran"). Například informace o kupovaných produktech na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat.

 

5.2.  Využití souborů cookies

5.2. Využití souborů cookies

Soubory cookie používané na našich stránkách lze rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé, tzv. "Session cookie", jsou smazány ihned, jakmile ukončíte návštěvu našich stránek. Dlouhodobé, tzv. "Persistent cookie", zůstávají uložené ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud jejich ručně neodstraníte (čas ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na:

•analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

•konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů

•trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů

•remarketingové, které používáme k personalizaci obsahu reklam a jejich správné zasielenie

• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

5.3.  Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit jejich na vámi vybrané typy.

 • Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie naleznete na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů
 • Chrome
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je také k dispozici na stránkách: http://www.youronlinechoices.com/cz/

 

 

6.   Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat na adrese či zákaznické lince uvedené v patě těchto Zásad nebo prostřednictvím e-mailové adresy.

e-mail: info@3dhodiny.sk

Kontakt: Sentop , s.r.o.,

Oravský Podzámok 288

027 41 Oravský Podzámok

Slovenská republika

 

Zákaznický servis: 0915 371 630 nebo info@3dhodiny.sk

 

7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 1. 5. 2018.