Odstoupení spotřebitele od smlouvy


 
Kupující - spotřebitel
Jméno a příjmení, titul: ............................................ .................................................. .............................
Adresa bydliště: ............................................... .................................................. .......................................
Telefon: ................................................ .................................................. .......................................
E-mail: .............................................. .................................................. .........................................
Odstupuje od smlouvy uzavřené s
Prodávající: Sentop s.r.o. Oravský Podzámok 288, IČ: 46 835 318
 
Číslo dokladu: ............................................... .................................................. .................
Číslo objednávky: ............................................... .................................................. ...............................
Datum prodeje: ............................................... .................................................. ...................................
 
Označení vráceného zboží:
.................................................. ....................................... ........... .................................................. .........
 
Důvod vrácení zboží:


     
Zboží je nefunkční zboží mi nevyhovuje Našel / našla jsem levnější
 
    
Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: jiný důvod:
 
 
 
Kupní cena má být vrácena:
bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: IBAN .......................................... ............................
SWIFT: ................................................ .................................................. .................................................. .
 
.................................................. ..................
Datum a podpis kupujícího - spotřebitele
 
 
Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží.
 
Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením. K tomuto účelu můžete použít tento vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.
 
Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme. Platby Vám budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena převodem finančních prostředků na bankovní účet uvedený v tomto odstoupení od smlouvy, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatkov.V případě vrácení zboží nikdy nezasílejte zboží na dobírku! Takové zboží bude odmítnutí a vrácení odesílateli.
 
Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.